Lokkiportaali käyttöehdot

1. Yleistä

Käyttöehdot koskevat Lokki Group Oy:n (jäljempänä ”Lokki”) omistaman digitaalisen palvelun, Lokkiportaalin (jäljempänä ”Palvelu”), käyttämistä. Ennen Palvelun hyödyntämistä käyttäjän tulee perehtyä käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”). Antamalla hyväksyntänsä käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun voimassa olevia Ehtoja. Hyväksymällä Ehdot käyttäjä vahvistaa olevansa yli 18-vuotias ja käyttävänsä ajantasaista työsähköpostiosoitetta.

2. Rekisteröityminen

Rekisteröityvät ovat yksityishenkilöitä (jäljempänä ”Asiakas”), jotka hyödyntävät Palvelua edustaen yritystään/työnantajaansa. Samalla yrityksellä voi olla useita Asiakkaita Palvelun käyttäjinä. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröitymällä Asiakas vakuuttaa, että hän työskentelee Palvelun käytön edellyttämässä asemassa.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas ymmärtää, että Palvelun tiedot ovat luottamuksellisia ja sitoutuu olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille milloinkaan ja millään tavoin (salassapitovelvoite). Asiakas sitoutuu hyödyntämään Palvelun tietoja vain Lokin ja Asiakkaan välisen liiketoiminnan edistämiseksi. Velvoitteet koskevat kaikkia Asiakkaan nimiin toimivia Palvelun käyttäjiä.

Lähettämällä aineistoa Palveluun Asiakas hyväksyy, ettei aineisto ole laitonta, loukkaavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Lisäksi Asiakas pitää huolen, ettei aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Lokilla on oikeus hyödyntää aineistoa maksutta toimintansa kehittämiseen, kuten markkinointiin.

Asiakas sitoutuu olemaan jakamatta tunnustaan muille tietoturvasyistä johtuen. Mikäli Asiakas epäilee, että käyttäjätunnus ja/tai salasana ovat päätyneet ulkopuoliselle henkilölle, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä heti Lokille. Asiakas ymmärtää, että Palvelu sisältää työntekijöiden henkilötietoja ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tiedonsiirtoyhteyksien toiminnasta ja näiden käytön tiimoilta muodostuvista kustannuksista.

4. Lokin oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun kehittämisen mahdollistamiseksi Lokki pidättää oikeuden Ehtojen muuttamiseksi ilman ennakkoilmoitusta. Tullessaan voimaan Ehtojen muutokset lähetetään käyttäjälle uudelleen hyväksyttäviksi. Lisäksi Lokki pidättää itsellään oikeuden keskeyttää Palvelu tilapäisesti tai pysyvästi, jos tämä on välttämätöntä Palvelun päivitysten tai muiden syiden vuoksi.

Lokilla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muita tietoja, jos ne ovat ristiriidassa Lokin tietojärjestelmien kanssa tai muutokseen on jokin toinen perusteltu syy. Lokilla on oikeus hylätä Asiakkaan tekemä tilaus ja estää tämän käyttöoikeus. Lokilla on oikeus, muttei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää Asiakkaan tuottaman aineiston julkaiseminen.

Lokki sitoutuu järjestämään asianmukaisen tietoturvan ja vastaa siitä nettisivuilta löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lokki ei vastaa Palvelun tai sen kautta saatavien tietojen oikeellisuudesta.

5. Käyttäjätilin sulkeminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää Lokkia sulkemaan käyttäjätili. Sulkeminen toteutetaan lähtökohtaisesti aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Lokki voi lakkauttaa käyttäjätilin tätä nopeammin perustellusta syystä.

Asiakkaan tunnusten sulkemisen jälkeen osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joilla on vaikutusta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, jäävät voimaan. Asiakas hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Lokilla on oikeus poistaa Asiakasta koskevat tiedot ja aineisto.

6. Immateriaalioikeudet

Palvelun aineistoon, ohjelmistoihin ja sovelluksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Lokille. Lokki pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön.

7. Vahingonkorvausvastuu

Lokki ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka liittyvät Palvelun käyttöön tai käyttökatkoksiin. Asiakas vastaa kokonaisuudessaan kaikista vahingoista ja seuraamuksista, jotka johtuvat Asiakkaan osalta henkilötietolain ja Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisten vaatimusten laiminlyönnistä. Lokilla on oikeus kohdistaa laiminlyönnistä seuranneet vahingot ja seuraamukset Asiakasta kohtaan, myös sopimussuhteen päätyttyä.

8. Sopimusehdot

Sopimusehtoja käytetään Henkilöstöpalveluyritysten Liiton yleisiä sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: https://hpl.fi/tyoehtosopimukset-ja-alan-yleiset-sopimusehdot/

Tilauksen ehdoista sovitaan aina erikseen tilauksen vahvistamisen yhteydessä.